+90(212) 671 45 18
   +90(212) 671 45 19
  info@flygroup.com.tr
Bu Politikanın amacı dürüstlüğü, etik davranışı ve Şirket içerisinde ve dış dünya ile etkileşimlerinde adil ilişkileri desteklemektir. Ayrıca Şirketin toplumsal değerlerini vitrine çıkarmaya yarar.

Çalışanlarımızdan beklenen minimum etik davranış için minimum standart mevcut yasa ve mevzuatlarla uyumluluktur. Çalışanlardan her zaman bu Politika hakkında bilgi sahibi olması ve onun sınırları içerisinde davranmaları ve çalışmaları beklenir. Her bir çalışandan Şirket yasaları ve mevcut mevzuatlar ile uyumlu olmak için iyi karar vermeleri ve sağduyulu olmaları ve emin olmadıkları durumlar hakkında yöneticilerinden veya yasal kurumdan öneri almaları beklenir. Bu politikanın herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi işten çıkarılmayı da içeren yasal eylemlere yol açabilir.

Bu politika ile kesin uyumluluk gerekli olmasına rağmen istisnaların ortaya çıkabilecek durum ortaya çıkabilir. Şirket yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullar altında bu Politikadan feragat sağlanabilir. Herhangi bir çalışan bu politikadan feragat edilmesi gerektiğinin uygun oluğunu düşünüyorsa yöneticisinin onayından sonra talebini Şirket Sekreteri aracılığıyla yönetim kuruluna gönderebilir.

• Sözümüz ile davranışlarımızın aynı olmasına dikkat ederiz.
• Çalışanların haklarına bireysel farklılıklara değer veririz.
• İşimizde mükemmel sonuca ulaşmak için işimizi tek seferde doğru ve değer yaratan farklılıklarla yaparız.

Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak sahip olduğumuz üretim tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, sektörde konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki vazgeçilmez unsurlardan oluşmaktadır.

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,

Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,

Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Sürekli yenilik ve gelişim sağlayacak ürün ve süreçleri ortaya çıkarmayı, müşteri beklentilerinin de ötesinde yenilikler sunmayı,

Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Tüm yasal zorunlulukları ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi.

Bu politikanın uygulanması ile Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. Üst yönetimi, rekabet gücünün arttırılmasında kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve beyan eder.

Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluğun sağlanabilmesi ile ilgili gerekli katılım ve desteğin sağlanmasını,

Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,

Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının yetkisiz kullanılmasına, açıklanmasına ve hasara uğratılmasına karşı alınacak önlemler ile ilgili gereken desteğin sağlanmasını,

Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesinin yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara gereken destek ve katkının sağlanmasını,

Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek farkındalık programlarının, çalışanlar ve ilgili olduklarında tedarikçi çalışanlarına düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,

Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,

İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken desteğin ve katkının sağlanmasını,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için belirlenecek gerekli kaynakların sağlanmasını, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.

Berk Ayakkabı Çalışanlarının Sorumlulukları;

Personel; Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti.’ de edineceği ve sahip olduğu bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.

Personel, kendisine teslim edilmiş olan bilgiyi sadece kendisi kullanacak ve gerekli olan durumlarda yetkili kişilerle paylaşacaktır.

Personel; görevi ile ilgili olsun veya olmasın proje kapsamında Kurum’da edindiği gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü şahıslara inceletmemek, söylememek, iletmemek, açıklamamakla yükümlüdür.

Personel, şirket içerisinde şahsi fotoğraf makinası, kamera, cep telefonu vb. cihazlarla fotoğraf, video vb. çekemez. Personel sadece firmaya ait olan fotoğraf makinası ve kamera cihazları ile fotoğraf, video çekebilir. Ancak çekilen fotoğraf, video vb. materyaller her ne şartla olursa olsun hiçbir sosyal medya site ve uygulamalarında paylaşamaz.

Personel hangi amaçla (kişisel veya işle ilgili) olursa olsun; proje kapsamında Kurum’da edindiği bilgileri, projede kullanılan çeşitli şekillerde (laptop, basılı evrak, CD–DVD, taşınabilir bellek vb.) bulunabilecek olan verileri, yetkisiz ve izinsiz olarak kullanamaz, kopyalayamaz, taşıyamaz, mail vb. şekilde iletemez.

Personelin işten ayrılma durumunda yerine geçecek personel var ise sahip olduğu varlıkları (donanım, fiziksel, elektronik kayıtlar, yazılım varlıkları, kağıt varlıklar) teslim etmekle yükümlüdür. Personel aynı zamanda sahip olduğu bilgi varlıklarını da teslim etmekle yükümlüdür.

  Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler ile birlikte uyum içerisinde çalışır. Şirketimiz herhangi bir çalışanı, yöneticisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile yapılan her türlü ayrımcılığa izin vermez.

Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar.

Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,

Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,

Bu politika, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi, tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.

Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak; insana ve çevreye saygıyı değerlerimizin bir parçası olarak kabul edip tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri, uygulamaları ve çevre dostu teknolojileri kullanırız.

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleriz.

Cinsel taciz ve saldırı diğer nedenler yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir ayrımcılık formu ve farklı biçim ve düzeylerde de olsa toplumsal yaşamın her alanında sık karşılaşılan bir olgudur. Ayrıca cinsel taciz ve saldırı, mağdurlarınıçok çeşitli biçimlerde olumsuz etkileyebilen bir hak ihlali olması nedeniyle suç teşkil etmektedir. Fabrika ortamında yaşanan tacizler, kişilerin çalışma ve yaşamlarını çok çeşitli biçim ve düzeylerde olumsuz etkilemektedir. Hiyerarşik ilişkilerin hâkim olduğu kurumsal ortamlarda, tacize uğrayanların bunu dile getirmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle, çoğu zaman taciz görünmez kılınmakta ve hem kişi hem de kurumsal ortam bu durumdan zarar görmektedir. Daha çok kadınlara karşı bir ayrımcılık biçimi olarak işlendiği açık olmakla birlikte, cinsel yönelim ve cinsel kimlik nedeniyle de bazı kişiler tacizden etkilenmektedir. Ayrıca, cinsel taciz ve saldırının erkeklere de yönelebilmesi ve aynı cinsten kişiler arasında gerçekleşmesi de mümkündür.

Bu politika belgesinin amacı, cinsel taciz ve cinsel saldırıdan arınmış bir iş ortamın yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri tanıtmaktır. Bu politika belgesiyle Berk Ayakkabı çalışanları cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda farkındalığının artması için çaba göstermeye, bu tür olayların engellenmesine, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmeye hazır olduğunu bildirmektedir. Berk Ayakkabı, cinsel taciz ve saldırı konusunda bilgilendirmeyi ve mağdurlara destek vermeyi, taraflarının onayına bağlı olarak onarıcı adaleti sağlamaya ilişkin girişimlerde bulunmayı, cinsel taciz ve saldırıyla ilgili tüm iddia ve şikâyetleri etkin bir şekilde ele almayı taahhüt eder.

Bu belge, asıl olarak cinsel taciz ve saldırı konularında farkındalık yaratmayı, taciz sayılabilecek davranışları engellemeyi ve mağdurları desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu belge, cinsel tacize uğrayanların, kendilerini daha net ifade etmelerini ve istenmeyen yaklaşımları durdurmak yönünde güçlenmelerini sağlamayı amaçlar.

• Basit taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru taşımayan, ancak rahatsız edici, istenilmeyen ortamları yaratan hareketlerdir. Örneğin, laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak, flört etmek için olağanın ötesinde ısrarcı davranışlarda bulunmak, pornografik materyal ile rahatsız etmek, kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek.

• Sürekli Taciz: Basit tacizin, uyarılara rağmen sürekli yapılması halinde söz konusu olur.

Cinsel veya duygusal amaçlı girişim ve teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle, örtülü olarak veya açıkça kişinin iş veya kendi yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılması da bir taciz türü olarak değerlendirilir.

Fabrikamızda Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan ’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.

Çocuk ve/veya genç işçi çalışırken tespit edilmesi durumunda, izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

Bu belge, asıl olarak cinsel taciz ve saldırı konularında farkındalık yaratmayı, taciz sayılabilecek davranışları engellemeyi ve mağdurları desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu belge, cinsel tacize uğrayanların, kendilerini daha net ifade etmelerini ve istenmeyen yaklaşımları durdurmak yönünde güçlenmelerini sağlamayı amaçlar.

Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.

Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.

Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır.

Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır.

Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak ‘Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai’ Mpolitikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

Amacımız; Tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılabilecek zorla çalıştırma eylemleri kabul edilemez. Zorla veya zorunlu çalıştırma; herhangi bir kişinin baskı, şiddet, ceza tehdidi altında ve gönüllü olmadığı bir biçimde mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder. İşçiye ücret veya diğer bazı tazminatların ödeniyor olması, o işin zorla veya zorunlu biçimde yaptırılabileceği anlamına gelmez. Bir hak olarak emeğin özgürce sunulması ve çalışanların, yasal çerçevede veya makul bir süre öncesinde haber vermek kaydıyla iş akdini sonlandırmakta özgür olmaları garanti altına alınmaktadır. Zorla çalıştırma, temel insan hakları ihlalidir.

İşveren, Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai politikasını oluşturur, tüm çalışanlara bu politika ve uygulama esasları ile ilgili bilgi verilmesini sağlar. Uygunsuzluk durumunda aksiyon alır.

Personel/İnsan Kaynakları Sorumlusu, Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai uygulamalarını bire bir takip eder.

Orta kademe Yöneticiler (Şef, Usta, Müdürler), Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai uygulamalarında uygulanacak prosedürleri bire bir takip eder. Kendilerine iletilen dilek ve şikâyetleri Personel/ İnsan Kaynakları Sorumlusu, üst yönetim veya firma sahibine iletir.

İşçi Temsilcileri, Kendilerine iletilen dilek ve şikâyetleri Personel/ İnsan Kaynakları Sorumlusu, üst yönetim veya firma sahibine iletir.

Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak biz; çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler alacağımızı,

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapacağımızı,

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uyacağımızı,

Çevre koruma prensibimizi tedarikçilerimize, müşterilerimize, çevremize, ülkemize ve tüm dünyaya yayacağımızı,

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,

Atıkların azaltılması ve çevreye olan etkilerini minimize etmek için geri dönüştürülebilir ürünleri kullanacağımızı ve tüm paydaşlarımıza bunu teşvik edeceğimizi,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda çevresel riskleri önceden belirleyerek çevreye zararlarımızı minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulayacağımızı,

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artıracağımızı,

Ürün ve proseslerle ilgili projeler geliştirilirken ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, atıkları minimuma indireceğimizi, kirliliği kaynağında önleyerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağımızı,

Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi ve her yıl önleyici tedbirler alacağımızı,

Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara Berk Ayakkabı ve Saraciye San. Tic. Ltd. Şti. olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, iş birliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz. İşletmelerimizde yaptığımız atık istasyonları ile atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak, atık sarfiyatından kurtuluyor ve iş yükünü azaltıyoruz. Yaptığımız enerji yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. Üreteceğimiz temiz enerjiler ile karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz.